Tribunalul Maramures

Dedicaţi în totalitate actului de justiţie!

Tribunalul Maramureş îşi desfăşoară activitatea în sediile de pe Bd. Republicii Nr. 2A - Palatul Justiţiei şi Str. Crişan Nr. 3 - Secţia I civilă

Republicii, nr.2A, Baia Mare, Maramureş

+40 0262 218 235

Judecătorii in circumscripţie

Judecătoria Baia Mare

Bd-ul. Republicii, nr.2A, Baia Mare, Maramureş, Romamia +40 262 218 235

Judecătoria Sighetu Marmaţiei

Str. Corneliu Coposu nr. 2, RO- 435500 Sighetu Marmaţiei, Jud.Maramureş, Romania, +40 262 311 470

Judecătoria Dragomireşti

Str.1 Decembrie 1918, nr.151, Dragomireşti, Maramureş, România, +40 262 337 008

Judecătoria Târgu Lăpuş

str. L. Rebreanu nr. 77, Târgu Lăpuş, Maramureş, România, + 40 262 384 146

Comunicate

2022

0 +

Dosare soluționate

0

Dosare nou intrate

0

Stoc final

0

Volum activitate efectiv

Ședințe live

Tribunalul Maramureș

Judecătoria Baia mare

Judecătoria Sighetu Marmației

Judecătoria Vișeu de Sus

Judecătoria Târgu Lăpuș

Judecătoria Dragomirești

Proceduri si instrumente utile

Informaţii taxe

Modalitate şi loc de plată

Pentru persoanele cu domiciliul sau după caz sediul fiscal, în Baia Mare, plata taxelor judiciare de timbru se poate realiza la Direcţia Venituri – Taxe şi Impozite a Primăriei Municipiului Baia Mare sau în contul nr. RO69TREZ43621070203XXXXX al Primăriei Municipiului Baia Mare deschis la Trezorerie.
In cadrul Palatului de Justiţie, la demisol, camera 2 , funcţionează un Oficiu Poştal prin intermediul căruia pot fi achitate taxele judiciare de timbru datorate Primăriei Municipiului Baia Mare. Programul de funcţionare al Oficiului coincide cu programul compartimentului Arhivă-Registratură. Pentru informaţii suplimnetare puteţi contacta Oficiul Poştal la numarul de telefon 0262 218235-40 , interior 202.

Temei legal

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de
timbru, publicată în Monitorul Oficial nr. 392 din 29 iunie 2013.
Aplicarea în timp a legii privind taxele judiciare de timbru:
– pentru cererile şi acţiunile introduse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 80 din 26 iunie 2013, se aplică timbrul judiciar, conform Ordonanţei Guvernului
nr.32 din 18 august 1995 şi Normele metodologice nr. 2083/1997, iar taxele judiciare de timbru se
stabilesc şi se plătesc în cuantumul prevăzut de legea în vigoare la data introducerii lor, respectiv
Legea nr. 146 din 24 iulie 1997 şi Normele metodologice de aplicare, aprobate prin Ordinul nr.
760/C/1999.
– cererile şi acţiunile introduse după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 80 din 26 iunie 2013 sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în această
ordonanţă de urgenţă.

Timbrul judiciar este mobil şi se achiziţionează de la orice Oficiu poştal în cazul cererilor
şi acţiunilor introduse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80
din 26 iunie 2013.

Alte informaţii privind taxele judiciare de timbru

În raport cu dispoziţiile în vigoare ale Legii privind taxele judiciare de timbru, acţiunile şi
cererile adresate instanţelor judecătoreşti pot fi clasificate astfel:
1. Acțiuni şi cereri evaluabile în bani;
2. Acțiuni şi cereri neevaluabile în bani;
3. Acțiuni şi cereri scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.

A. Acţiuni şi cereri evaluabile în bani;

Pentru acţiunile evaluabile în bani se pot utiliza pentru calcularea taxei următoarele
calculatoare de taxe, disponibile pe pagina de informaţii utile:
Calculator de taxe conform OUG nr. 80/2013
Calculator de taxe conform Legii nr. 146/1997
Atenţie: Aceste calculatoare au un rol informativ. Valoarea exactă şi obligatorie a taxelor
este cea stabilită de completul de judecată.

B. Acţiuni şi cereri neevaluabile în bani;

Se taxează cu o taxă fixă următoarele categorii de acţiuni şi cereri, al căror obiect nu este
evaluabil în bani:

– cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al
cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
– cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a VI-a din Codul de
procedură civilă;
– cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluţionate potrivit
procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă;
– cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când sunt neevaluabile în bani;
– acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse
onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice;
– cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial;
– cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial;
– cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu
privesc şi plata anumitor sume de bani;
– acţiunile în grăniţuire; în ipoteza în care prin aceeaşi cerere se revendică şi o porţiune de
teren, la taxa judiciară de timbru stabilită pentru acţiunea în grăniţuire se adaugă şi taxa
corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate;
– cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, când nu este accesorie acțiunii în
constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial;
– cereri de recuzare în materie civilă, pentru fiecare participant la proces, pentru care se
solicită recuzarea;
– cereri de strămutare în materie civilă;
– cereri de repunere în termen;
– cereri de perimare;
– cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare şi
despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă;
– cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată;
– cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor;
– cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute – 50 lei;
– cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar;
– cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar;
– cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii
rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora;
– cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile
judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive;
– cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu;
– cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii;
– cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească
înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere;
– cereri în legătură cu măsurile asigurătorii;
– contestația privind tergiversarea procesului şi plângerea împotriva încheierii de soluţionare
a contestaţiei;
– cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora;
– cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile prevăzute în Legea
dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi pentru modificarea
actelor constitutive ale acestora;
– cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop lucrativ,
fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea
actelor constitutive ale acestora;
– cereri pentru recunoașterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, pentru constatarea
încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite
pentru opere de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor
pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins;
– cereri pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute
din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale
inventatorului, cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene şi
modele industriale;
– acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, al
Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr.
503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea
de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare;
– cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări în registrul
comerţului
– cererea de divorţ;
– cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestaţiei compensatorii
– cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorţ şi care au ca obiect stabilirea locuinţei
copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere
şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături
personale cu copilul, locuinţa familiei;
– în materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămaţi în drepturile lor
printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le
rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege
– în materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate;
– acţiunile şi cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuţie fondul dreptului;
– cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi apelul
împotriva încheierii judecătorului-delegat;
Orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei
judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu 20 lei.

C. Acţiuni şi cereri scutite de la plata taxelor judiciare de timbru

Cauzele având ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea,
executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective
de muncă prevăzute de Codul muncii, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre
partenerii sociali, stabilite potrivit Codului Muncii sunt scutite de taxa judiciară de timbru (art. 266
şi 270 din Codul Muncii).
Cererile, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi
sau obligaţii de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru (art. 157 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice).

Ghiduri - modele practice de cereri pentru justițiabili respectiv modele de acte procedurale practicieni

Programul instanţei: 08:00 - 16:00

Accesul în instanţă

Publicul are acces în incinta instanţei doar în timpul programului de lucru, în locurile permise. Accesul în sălile de judecată se poate face cu 30 de minute înainte de începerea şedinţei.
Este interzis accesul altor persoane decât lucrătorii instanţelor în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite, precum şi în incinta instanţei, după terminarea programului de lucru.
În timpul vacanţei judecătoreşti vor fi judecate cauzele pentru care legea prevede soluţionarea de urgenţă şi cu celeritate şi cele în care s-a încheiat un acord de mediere , indiferent de obiectul judecăţii.

Arhivă și Registratură
Secția Civilă 1

Arhivă și Registratură
Secția Penală și Civilă 2

Biroul de Informare
și Relații Publice

Apostila - Biroul Pentru Supralegalizarea Actelor

Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile

Orar complete

Secția I Civilă

Săptămâna 2 - 6 Mai 2022

Secția II Civilă

Săptămâna 2 - 6 Mai 2022

Secția Penală

Săptămâna 2 - 6 Mai 2022

Sari la conținut